2. Úloha církve ve světě | 2018

I. Abychom dobře pochopili úlohu církve ve světě, musíme porozumět Boží pohnutce, proč Bůh stvořil církev. Ukážeme si, že církev byla předpovězena starozákonními proroky, za tím účelem, aby vyprávěla o Božích chvályhodných činech. V krátkosti se zmíníme, že církev je duchovní potomstvo Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy.

II. Na textu Koloským 3,1-11 si ukážeme tu nejpodstatnější úlohu církve, tj. že církev miluje Krista, a proto se s radostí podřizuje jeho přikázáním.

 

Bez lásky ke Kristu, není možné, aby církev mohla vyprávět duchovní poušti světa o Božích chvályhodných činech, z nichž ten nejvyvýšenější je Kristovo osvobození hříšníků z ďáblova vězení.

Zmíníme se, že další důležitá úloha církve je křtít ty, kteří se znovu narodili z Ducha, bezustání je vzdělávat v Písmu a vést v poslušnosti evangelia.

V závěru se si krátce zdůrazníme, jak je důležité, aby se církev stranila liberálnímu křesťanství.