Ohlas čtenáře: Mluví Bůh skrze sny i dnes?

Drahí bratia sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Znova sa vám ozývam po dlhšej dobe a to vo veci nesúhlasu s pisateľom článku "Prehovára Boh skrze sny i dnes?" od Davida Schrocka. Strana 29, číslo 153, Zápasu o dušu. Po prvom zverejnení tohto článku som nedočkavo čakal na pokračovanie. Po prečítaní som bol sklamaný, lebo sny nie sú Božím Slovom.

V Starej Zmluve sa pomerne často dočítame, že Pán svoju vôľu zjavoval cez sen človeka. Aj v Novej Zmluve sa s tým fenoménom stretneme.

K danému je potrebné povedať, že kde Božie Slovo uvádza texty o snoch, sa dá ospravedlniť tým, že v tom čase nebolo písané Božie Slovo a Pán Boh využíval "tento kanál" na zjavenie svojej vôle. Toto sa dialo vtedy, aj dnes, ale my nesmieme prijímať ich ako Božie Slovo.

Mi dnes už máme písané Božie Slovo ktoré nás usmerňuje počúvať Pánovu vôľu.

V Jeremiášovi 23. je napísané:

21  "Já jsem ty proroky neposlal, a přesto běží, nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují.

22  Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.

23  Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem?

24  Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův."

25  "Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: »Měl jsem sen, měl jsem sen.«

26  Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí?

27  Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Baalovi?

28  Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě." Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův.

29  Nnení mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"

30  "Proto hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok Hospodinův, kteří kradou jeden druhému má slova.

31  Hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok Hospodinův, kteří používají svého jazyka a tvrdí: »Výrok Hospodinův«.

32  Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok Hospodinův. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal ani nepověřil, tomuto lidu nejsou k užitku, je výrok Hospodinův."

 

Ďalej dávam do vašej pozornosti text Božieho Slova v Zachariášovi 10, 2. "Nič je to čím tešia - snami! Sny hovoria daromné veci"

 

 

Veľmi dobré je, že časopis Zápas o dušu naďalej vychádza. Na trhu niet nič lepšieho.

Pán žehnaj celému kolektívu Zápasu o dušu

 

Odpověď redakce

Pokoj vám, bratře, děkuji za vaše emaily.

Dva díly článku od Davida Schrocka Promlouvá Bůh skrze sny i dnes? jsou reakcí na zprávy o snech o Ježíši zvláště mezi muslimy. Autor článku, zvláště v první části pokládá nepohnutelný základ: spása je jedině skrze slyšení evangelia. To ve snech lidé neslyší. Nemohou být tedy skrze jakýkoliv sen spaseni. K tomu potřebují slyšet evangelium Pána Ježíše, tedy Boží slovo, které je nám dáno ve zvěsti Bible. Sny mohou, ale nemusí, být součástí všeobecného Božího zjevení, které je dáno všem lidem na zemi, ale nemají moc spasit, protože neobsahují evangelium. To je jen v Písmu. Pokud ale nějaký sen vede k tomu, že člověk vyhledá Boží slovo a uvěří skrze to, co je tam napsáno, bude spasen. Bůh si používá různé věci a události, aby nás k evangeliu přivedl. Mně poslal do cesty mou budoucí švagrovou, aby mi o Kristu pověděla. Nakonec jsem začal chodit do místní církve a slyšel tam výklad Božího slova. Bůh se nade mnou smiloval a já mohl uvěřit. Chvála Pánu! Myslím, že toto je hlavní myšlenka článku. Netvrdí, že sny mohou spasit, ale že to může být jeden ze způsobů obecné Boží prozřetelnosti, jak někoho vést, aby se začal na Krista ptát, a nakonec skrze slyšení Božího slova uvěřil.