Recenze knihy Rolanda H. Baintona Martin Luther: Zde stojím, a nemohu jinak

Uplynulo více než pět století od doby, kdy se narodila jedna z nejznámějších osobností evropské církevní reformace. Muž, který svým kázáním a spisy rozdmýchal žhavé uhlíky očekávané změny v mocný požár, jenž zachvátil celý kontinent; požár, kterému nešlo zabránit; požár, jehož světlo rozehnalo duchovní temnotu středověké společnosti a jehož teplo můžeme cítit dodnes. Tento mnich, učenec, teolog, kazatel, učitel, překladatel, autor nesčetných spisů, milovník hudby, manžel a otec rodiny je mužem, jehož jméno je dodnes předmětem obdivu, uznání, úcty, ale také odporu, kontroverze a nepochopení – Martin Luther.

Člověk, který si přeje věrohodně a zodpovědně zpracovat Lutherův životopis, se vydává na dobrodružnou a nebezpečnou výpravu. Máme k dispozici značné množství Lutherových traktátů, článků, knih, kázání, vyučování, osobní korespondence a jiných spisů. Nechybí nám ani dobové výpovědi očitých svědků, kteří se s Martinem Lutherem při různých příležitostech setkali. Jak ale všechny tyto materiály, mapy a ukazatele uchopit a zpracovat co nejsrozumitelnějším způsobem a neztratit se v nich? Lze současným lidem předložit věrohodný obraz této výrazné osobnosti církevního středověku? Ano, lze! Otevřete si Lutherův životopis od Rolanda H. Baintona a přesvědčíte se sami.

 Ačkoli se nejedná o románovou četbu na pokračování k odpolední kávě (přestože lze knihu číst po malých úsecích), je kniha napsána způsobem, který čtenáři poskytne dojem sledování filmového plátna. V jednu chvíli hovoří vypravěč, moudrý a znalý, a najednou před sebou vidíme výjev z Lutherova života, drobnou epizodu nebo událost, která barvitě dokresluje vypravěčovo povídání. Nebo čteme úryvek z Lutherova díla či z pera jiných osobností oné doby. Sledujeme rozhovory aktérů děje, jejich myšlenkové pochody, prožitky, pocity, nálady, mnohdy lze vypozorovat jejich celkový duševní i tělesný stav. Uvidíme středověký venkov, ale také římskou metropoli, venkovskou farnost či šlechtický zasedací sál. Setkáváme se nejen s knížaty, kurfiřty, králi, císaři, hrabaty, učenci, teology, ale i s prostými venkovany, sedláky, rolníky, řemeslníky, studenty, řádovými mnichy, jeptiškami a pozorujeme jejich účast na velkolepém příběhu církevních dějin. Příběhu, který se stal inspirací nepřeberného množství diskuzí, rozporů, změn, podnětů či uměleckého zpracování, k nimž patří novely, básně, písně, sochy, obrazy, malby, divadelní dramata, dokumentární a hrané filmy.

Kniha obsahuje celkem 13 kapitol. Lutherův život je vylíčen postupně, chronologicky. Jednotlivé události na sebe většinou přímo navazují. Kniha vypráví o reformátorově původu, rodinných poměrech, dětství i chlapeckých létech, zabývá se klášterním obdobím i dobou Lutherových studií, dále popisuje Lutherův přetěžký vnitřní duchovní zápas, obrácení a navazující obrozenecké úsilí i osobní život. Tabule je vskutku velmi bohatě prostřená, nic nechybí. Je libo povzbuzení pro těžké chvíle? Přejete si hutnou duchovní stravu? Rádi byste něco sladkého nebo naopak kyselého? Hledáte moudrou radu či ponaučení? Nebo se chcete jen občerstvit svědectvím víry ze života křesťanů pohnuté doby? Zde najdete vše, co hledáte! Jak jsem již zmínil, četba není vždy jednoduchá. Některé části vyžadují intenzivní využití intelektuálních kapacit čtenáře (např. líčení církevních a soudních jednání či diskuze ohledně věroučných otázek v souvislosti s tehdejšími poměry), jiné však nabídnou čtenáři milé, mnohdy až zábavné osvěžení (např. humorné epizody z Lutherova manželského a rodinného života).

Autor odvádí vynikající práci. Nelze pochybovat o jeho rozsáhlých znalostech Lutherova života i tehdejších společenských, náboženských a kulturních poměrů. Ačkoli je celkové množství předkládaných informací poměrně značné, Roland H. Bainton nezabíhá do nepodstatných podrobností či nadměrně složitých úvah. Dynamika textu je svižná a povzbuzuje k nadšené četbě. Velmi tomu napomáhají hojné citace z dobových pramenů.

Velká přidaná hodnota Baintonova titulu spočívá ve schopnosti vylíčit Luthera v celé jeho kráse – tzn. s dobrými i stinnými stránkami reformátorovy osobnosti. Přestože je zřejmé, na čí straně Roland H. Bainton stojí, nebojí se otevřít kontroverzní témata Lutherova života. Autor skutečně nemá co skrývat. Nehodlá a nepotřebuje Luthera vyvyšovat až do nebes, nestaví mu pomníky ani mu nezasvěcuje kostely. Vedle upřímného obdivu narazíte mezi řádky na výtku nebo nesouhlas vůči Lutherově osobnosti, ať už v přímé či nepřímé podobě. Zároveň ale nemá potřebu Luthera za každou cenu kritizovat a hledat na něm vady, jak mají někteří současní učenci a nadšenci v oboru církevní historie ve zvyku. Naopak, některé neoprávněné výtky na Lutherův účet uvádí Bainton na pravou míru. Očividně se snaží věci podávat objektivně, nezaujatě a zodpovědně, přestože i on se může v určitých ohledech mýlit.

Podíl Martina Luthera na církevní reformaci nepochybně patří mezi významné milníky dějin Božího lidu. Svědčí o Bohu, který si do služby nepovolává bezchybné a neomylné lidi, nýbrž obyčejné hříšníky, jimž daruje svou milost a odpuštění. Hříšníky, které posvěcuje, aby se stali nástroji k plnění jeho vůle – spásy hynoucích duší. Luther ovšem nebyl tím, kdo reformaci zahájil. Zveřejnění Lutherových 95 tezí nebylo prvním reformačním krokem středověku. Kořen reformace však začal růst mnohem dříve. Zmiňme například Jana Viklefa (Velká Británie) či Jana Husa (Čechy). Ve skutečnosti se Martin Luther původně nehodlal pouštět do celkové reformace církve. Neusiloval o získání vlivu, nechtěl se stát známou osobností, nepřál si zakládat novou církev či sbory. Události ale brzy nabraly jiný směr a Luther, poslušen Božího vedení, popadl louč svých předků, aby z jejího světla rozdmýchal oheň, který pročistil celou tehdejší Evropu. Oheň, jehož plameny planou, hřejí a osvěcují církev až do dnešních dnů. Oheň Božího slova a pravdy evangelia, která stále zachraňuje hříšníky a posvěcuje Boží lid!