Čtyři charakterové vlastnosti, které upevní každé manželství

„Když se zabývám manželským poradenstvím,“ píše Ernie Baker, „často manželům říkám: ‚Dobré manželství nevznikne jen tak samo od sebe, ale je třeba ho vybudovat.‘“ Jinými slovy, vztahy vyžadují investice. Do čeho byste měli investovat, aby byl váš vztah krásný? Odpověď najdeme v Koloským 3,12–14 (B21):

  • Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.

Apoštol nás zde nabádá k tomu, abychom svou víru uvedli do činnosti tím, že „oblékneme“ osm křesťanských vlastností, které by měly charakterizovat naše vzájemné vztahy, a to i tehdy, když jsou tyto vztahy pod silným tlakem. (V tomto článku se budeme zabývat prvními čtyřmi, a dalšími čtyřmi příště.)

Soucit

Pavel nám říká, že potřebujeme být soucitní jeden vůči druhému, stejně jako je Bůh soucitný k nám. Matouš používá slovo „soucit“ k popisu Ježíšovy reakce na zástupy: „Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.“ (Mt 9,36).

Ježíš byl hluboce pohnut potřebami lidí v zoufalé situaci. Máte soucit se svým partnerem? Nebo ne? Opakem soucitu je tvrdost, která se projevuje odsouzením, nikoliv milosrdenstvím, lhostejností a bezohledností. Vidíte, co by to mohlo udělat s vaším vztahem? Situace, v nichž se ocitáte, jsou dost těžké samy o sobě; nezhoršujte je tím, že se odtáhnete od svého manžela (nebo manželky) a budete s ním (nebo s ní) jednat tvrdě. Často mi pomáhá být citlivý vůči ostatním, když si položím otázku, jak bych se zachoval, kdybych byl na jejich místě (viz Mt 7,12).

Laskavost (dobrota E, ČSP, KRAL)

Dále Pavel představuje laskavost. Právě takto k nám Bůh přichází ve spasení. Zasloužili jsme si hněv pro svůj hřích, ale Bůh nám místo toho prokázal dobro. Jinde Pavel mluví o „nezměrném bohatství [Boží] milosti v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši“ (Ef 2,7).

Opakem laskavosti (dobroty) je nevlídnost, možná i hrubost. Jakým slovem byste popsali klima svého domova – laskavost nebo hrubost? Pokud je to hrubost, co uděláte, abyste to změnili? A na druhé straně, co byste mohli udělat pro to, abyste byli více laskaví?

Pokora (nízké o sobě smýšlení KRAL)

Náš Pán o sobě nesmýšlel vysoko. Místo aby se postavil za svá práva, byl ochoten se ponížit. Slovo „pokora“ však obsahuje více než samotné pokorné činy; je to vlastnost, která dává přednost druhým. Ve Filipským 2 Pavel nádherně popisuje Ježíšovu pokoru: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka“ (Fp 2,6–7).

V předchozím verši nám Pavel nařizuje, abychom sami smýšleli tak, jak o sobě smýšlel Ježíš Kristus (Fp 2,5). Tato vlastnost určuje, jak bude vypadat váš domov. Bojujete za svá práva nebo dáváte přednost druhým? Pokud jste ochotni díky svému vztahu s Pánem, být soucitným, laskavým služebníkem, vaše manželství bude díky vám stabilnější. Přemýšlejte o tom, jak je těžké bojovat s takovým člověkem! Vidíte nějakou příležitost, například v obtížném vztahu s dítětem nebo s jiným členem rodiny, kde byste mohli pokornou službou prokázat svou touhu následovat Pánův příklad?

Mírnost

Původní slovo v řečtině, které zde Pavel používá, se někdy překládá jako „tichost“ a je další charakteristikou Ježíše. Bůh vesmíru byl mírný a tichý. To je úchvatná myšlenka! Pavel to podtrhuje ve 2. Korintským 10,1, když své čtenáře napomíná „tiše a mírně po způsobu Kristově.“ Opakem této nádherné charakterové vlastnosti je agresivní, dominantní hlučnost, která potlačuje ostatní, nebo nezvladatelná výbušnost. Jak to vypadá u vás doma? Přemýšlejte o tom, kdy nejvíc zakoušíte nedostatek mírnosti? Co s tím budete dělat?

 

Výtah z knihy HELP! Disability Pressures Our Marriage (Pomoc! Tlaky, které ochromují naše manželství) od Ernieho Bakera.

Zveřejněno na stránkách Counseling One Another.