Nepřehlédněte

Historie učení o dvojí podstatě Krista

Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno… (Fp 2,5–9 ČSP)

Zápas o duši

Úvodní slovo

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři;…

Historie učení o dvojí podstatě Krista

Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám…

Otevřený dopis evangelikální církvi ohledně christologie

Vážená evangelikální církvi,

Písmo k nám promlouvá o mnoha otázkách, ale žádná z nich není tak důležitá, slavná a ústřední jako…

Od hory Mórija ke Golgotě

Blíží se velikonoční svátky, kdy si připomínáme ukřižování a slavné zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Tato událost je spjata s místem zvaným…

Bůh budící bázeň! Žalm 130

Bůh je Bohem, který budí bázeň. Písmo ukazuje Hospodina zástupů jako Pána všech světů, celého stvoření živého i neživého. Elíhú ve třicáté sedmé…

Athanasios Alexandrijský a jeho spis De Incarnatione Verbi Dei

Athanasios z Alexandrie[1]

Vyučuje kniha Zjevení anihilaci?

Co říká tento zásadní text ve Zjevení o pekle a věčném trestu?

Jak bychom měli nejlépe chápat Zjevení 14,6–13?

Ch. H. Spurgeon – životní cesta

Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) se narodil do kazatelské rodiny ve venkovském městečku Kelvedon (anglické hrabství Essex). Rané dětství…

Recenze na knihu Rybář duší

Kniha od Charlese H. Spurgeona „Rybář duší“

 

Poznal jsi Krista? Zvěstuj ho ostatním! Přibližně těmito slovy…

Teologie

Co je biblická typologie?

Definice typu

 Jeden z klíčových hermeneutických předpokladů, či interpretačních přístupů, který apoštolové používali při výkladu Písma je typlogie.Typologie vychází z řeckého slova: τύπος, což znamená „viditelný jev nebo stopa vzniklá…

Reformace

Klamavost hříchu

Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i…

Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)

Jákob chtěl Boží požehnání vždy získat svou vlastní cestou, svým vlastním způsobem, svými vlastními prostředky, ale Bůh ho chtěl naučit to, že Jeho požehnání přichází jenom a jedině skrze hluboký osobní vztah s Ježíšem Kristem. 

Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)

Bůh vírou přemáhá naše mocné nepřátele a vírou obrací beznadějné hříšníky. Víra není nějaká magická moc. Víra nás spojuje s neviditelným Bohem, který svým slovem přivedl k bytí celý vesmír. 

Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)

Milost, o které mluvíme, je aktivní milostí. Není nějak pasivní v tom smyslu, že by Bůh čekal, až tuto milost někdo použije, a v tomto smyslu by to byla milost, která je nabízená všem lidem.

Kristovo odpočinutí

Kdyby probuzené, usvědčené a rozrušené duše přijaly za vlastní plnou útěchu toho požehnaného pozvání a uposlechly jeho podmínky, jejich nářky by skončily. Avšak přetrvávající neznalost, vliv nevíry a opozice ze strany satana jim brání. 

Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti

Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale někteří jsou mnohem rychlejší než ostatní.