4. Vyvolení z milosti | 2019

  • Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. (Ef 1,3-4)

Apoštol Pavel začíná svůj list do Efezu právě tím, že ukazuje na nepodmíněné vyvolení, vyučuje a zároveň povzbuzuje efezský sbor. Mluví o Efezských jako o těch, kteří byli vyvoleni z milosti. A my si můžeme položit otázku: „Jak může hlubší porozumění dílu Boží milosti před stvoření světa ovlivňovat náš osobní život v současnosti?“ Jaký vliv může mít tato zdánlivě těžká doktrína na život obyčejného křesťana, jako jsi ty a já?

Pojďme společně prozkoumat Boží slovo a poznávat Boha v Jeho svrchovanosti, milosti a lásce.

 

Osnova kázání:

 

I. Úvod

 

Biblické odkazy: Ef 1,1-6; Ř 3,10-11

 

II. Vyvolení podle Božího rozhodnutí

Co to znamená, že Bůh, vyvolil?

Jak Bůh vyvolil?

Koho Bůh vyvolil?

Proč Bůh vyvolil?

 

Biblické odkazy: Lk 6,13; Mk 13,20; Joz 24:15; Ef 1,4; Ef 1,11; Gn 12,1-3; Ř 9,10-16; Mal 1,2-3; Ex 2-3; Dt 7,6-8; Nu 1,47-54; 1S 16,10-13; L 1,11-17; J 13,18; J 15,16; Ga 1,15; Sk 9,15; Ř 9,15-16; Ex 33,19; 2Tm 1,9; J 6,37-39; Ř 8:29-30; Ř 3,10-12; 1Pt 1,20; Sk 3,19; ; Sk 16,31; J 6,65; J 1,12-13; 1K 1,28-29; 1K 1,31;J 15,16; Ef 1,6,12,14;

 

III. Vyvolení a jeho důsledky v životě obyčejného křesťana

Vyvolení pokořuje a dává jistotu spasení 

Vyvolení vede k evangelizaci

Vyvolení je důvodem ke chvále Boha

 

Biblické odkazy: 2Tm 2,10; Sk 13,48; 2Te 2,13; Ef 1,3