Uložení rady Boží (6)

Všecko působení Boží navenek předpokládá Boží určení. On pracuje dle plánu, dle své vůle, dle svého zaslíbení, dle "uložené své rady" (Sk 2,23. 4,28.), "podlé dobré líbosti své, kterouž předuložil byl sám sobě" (Ef 1,9.), a to před ustanovením světa (Ef 1,4),"Od počátku" (2. Te 2,13.),"před časy věků" (2. Tm 1,9.).

Všecko pak uložení jeho má také jednu příčinu a jeden účel. Tím účelem a příčinou je on sám. "Činí vše pro sebe, pro své jméno (Ž 23, 3. Př 16,4. Iz 37,35. 43,25. Ez 36,21.22.). A proto vše je k oslavě jeho, "k chvále, slávě a ozdobě" (Jr 13,11.), k chvále slávy milosti jeho, k chvále slávy jeho (Ef 1,6.12), aby slaven byl Bůh skrze Jezukrista (1. Pt 4,11. J 17,4.26.).

Bůh uložil vykonat svou vůli.

Toho pak nemusíme se pranic báti, neboť vše, co se děje, leží v ruce milujícího, svatého a spravedlivého Boha. Nic neděje se namátkou, samo, nýbrž všechno to ruka jeho učinila a nám sesílá. Byl by to jistě hřích chtíti pochybovati o moudrosti Božího uložení.

Protože vůle jeho je dobrá, je vše, co z této vůle pochází, dobré. Proto vše, co slovem jeho bylo učiněno, bylo velmi dobré (1. M 1, 31.). A zrovna tak je dobré všechno jeho určení v díle jeho vykoupení. Jak bych mohl přiřknouti Bohu něco zlého?

Však také zkušenost věřícího to potvrzuje. "Víme pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Nebo kteréž předzvěděl, ty předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími." Předzvědění a předzřídění jeho patří k plánům spásy od věčnosti. Jeho vůle ustanovila to, co před ním bylo jasné od věčnosti. V časnosti pak promítala se a promítá v dalších článcích "zlatého řetězu spasení": "Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, ty i oslavil." (Ř 8,28-30.) Není divu, že jásá apoštol (Ef 2,10.): Jsme zajisté jeho dílo (poiéme, dílo umělecké, báseň), nad jehož dokonáním sám Bůh plesati bude s prozpěvováním (Sf 3,17).