Úvodní slovo

„Český národ si Jana Amose Komenského dodnes velmi váží pro jeho pedagogickou a literární činnost. Mnozí však zapomínají, že Komenský byl především kazatelem a duchovním pastýřem…

 

Uvědomoval si, jakou hodnotu a význam má kázání Božího slova s ohledem na duchovní zdraví církve i národa. Církev je dlouhodobě a kradmo zbavována toho nejcennějšího, co má – pravdy Písma. Evangelium je ve jménu líbivosti přizpůsobováno rozmarům bezbožné společnosti. Dokud se kazatelé neprobudí a nechopí se své Bohem svěřené odpovědnosti, hrozí nám trvalé nebezpečí. Dokud se pravda Písma nevrátí za kazatelny a dokud se církev nepřestane stydět za evangelium, bude naše země duchovně strádat.“

To jsou slova bratra Radima Světlíka z jeho videorecenze Komenského knihy Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století. Nemůžeme jinak než souhlasit. Vždyť Duch svatý nás vybízí: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží (1Pt 4,11). Proto každé číslo Zápasu o duši začíná kázáním z českých kazatelen. Ať zní Boží slovo českým, moravským a slovenským uším! Má od Pána zaslíbení – nenavrátí se s prázdnou, ale vykoná zdárně, k čemu je Pán posílá! (Iz 55,11). 

 

Jedině vírou!  Jedno z pěti burcujících zvolání reformace. Člověk může být spasen jedině vírou – solafide! Spása nepřichází na základě vlastních skutků spravedlnosti, ale jedině když se upínáme k osobě a dílu Ježíše Krista. On je Spasitel, člověk nemůže zachránit sám sebe.

Kéž vám nové číslo Zápasu o duši zvěstuje Krista Spasitele a pomůže vám, abyste šli povědět o Kristu Ježíši dalším lidem. Kéž se Pán oslaví!