Cíl cesty - naše posvěcení

Rozpoznat, na čem záleží, znamená jednak vědět, co je správné a v dané chvíli důležité, a za druhé to znamená také podle toho jednat. Protože pokud láska proudící koridorem pravdy odteče bez užitku pryč, nebude k ničemu. Ale pokud vykoná dobré dílo, pokud roztočí mlýnské kolo, aby vyrobilo elektřinu nebo umlelo obilí, pak bude užitečná a prospěšná druhým. Je to jako ve studentském životě. Student křesťan ví, že je špatné opisovat při písemce z taháku nebo od druhých. Křesťan si uvědomuje, že jde o podvádění. Poznání ale nestačí. Ještě potřebujeme dotáhnout dosažené poznání k výsledku – ke změně jednání: je třeba přestat podvádět. Rozpoznat, na čem záleží, znamená svěřit svůj strach do Božích rukou a přestat se bát. K tomu dává sílu jedině Kristus. Znamená to dojít k poznání, že nejdůležitější je obstát před Kristem. Možná s horším výsledkem, ale bez podvodu, zůstat věrný Kristu. Pán Ježíš řekl:

 

  • „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11,28–30)

 

Důvěra Kristu je nádherná. Nekončí totiž u našeho rozhodnutí být věrný. Důvěra Kristu přináší odpočinek od ničivé síly hříchu, zatímco podvádění nepřináší do srdce pokoj, ale nejistotu: Budu odhalen? Zjistí to někdo? Ano – Bůh přece ví všechno! A navíc až přijde příští test, další zkouška, odhalí se, že jsem minule zanedbal přípravu. Důvěra Kristu Ježíši neznamená, že on udělá všechno za tebe. Ne, důvěra znamená prosit Krista o pomoc a nepodvádět. Znamená prosit o vytrvalost, prosit o porozumění, prosit o pomoc nebát se, prosit o pomoc být věrný i v nepříznivé situaci. Je lepší jít s Kristem a učit se jeho tichosti a pokoře i uprostřed situací, kdy se nám nedaří. U něho je odpočinutí od tíhy hříchu. U něho je svoboda Božích dětí.

 

Taková je moc evangelia Ježíše Krista. Není vyhrazená jen pro statečné a odvážné lidi. Je určená pro ty, kdo se bojí. Pro ty, kteří jsou slabí a nemocní. Ti přeci potřebují lékaře! A nejlepší lékař lidského srdce je Pán Ježíš. On jediný ti pomůže rozpoznat, na čem záleží nejen při písemce z matematiky nebo při dalších, mnohem těžších zkouškách, které život přináší, nejen pro dnešní den nebo zítřek, ale na čem záleží pro věčnost.