Nejste zdravá církev, pokud vám nezáleží na Titovi 2

Pokud vám nezáleží na tom, abyste připravili ženy k vyučování jiných žen, pak nejste zdravá církev. Mnoho z rozhovorů o roli žen v místní církvi se zaměřuje na otázky zastoupení nebo na potřebu výraznějších ženských hlasů v životě církve. Jsou to důležité věci, ale hlavní důvod, proč by měl váš sbor podporovat vyučování žen ženami, je, že na tom záleží Pánu Bohu. Je to zapsáno v Bibli.

  • Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. (Tt 2,3–5)

Dovolte mi, abych k uvedenému oddílu nabídl čtyři postřehy.

 

1) Zbožné ženy by měly učit ostatní ženy ve sboru

 

První věc, které si v daném oddílu všimneme, je, že Bůh přikazuje zralým, zbožným ženám, aby učily ostatní ženy ve sboru. Jinými slovy, pokud je váš sbor odhodlán být biblický a zároveň zdravý, pak se vaše ženy musí navzájem vyučovat.

 

2) Obsah tohoto vyučování slouží k posilování ženských křesťanských ctností

 

Pavel přikazuje starším ženám vyučovat mladší ženy především tomu, „aby měly rády své muže a své děti“ a „poslouchaly své muže“. Jeho příkazy posilují učení, které nacházíme i na dalších místech v Písmu. Řád stvoření a odlišná Boží povolání pro muže a ženy vedou muže a ženy k tomu, aby žili svůj závazek vůči Kristu odlišným způsobem, určeným podle pohlaví (srov. 1Pt 3,1–7). Služba vyučování  v církvi by měla rozvíjet biblický obraz zbožného ženství a zbožného mužství, jak se obě povolání vzájemně doplňují a jak by se měli muži a ženy snažit žít v souladu se svým povoláním. V našem oddílu přikazuje Pavel zralým ženám, které se nejlépe hodí k tomu, aby byly vzorem a učily o biblickém ženství, vyučovat ostatní ženy a povzbuzovat je, aby se vydaly stejným směrem.

 

3) Vyučování se nezaměřuje výhradně na věci týkající se pouze žen

 

Ano, zralé ženy by měly posilovat biblickou ženskost, a ony tak činí, jedině když vyučují celé Písmo. Koneckonců ženy nebudou řádně rozumět tomu, jak nejlépe milovat své muže a děti a jak poslouchat své muže, pokud nebudou vyzbrojeny celým úradkem Božím. Podobné příkazy vyskytující se v dalších místech Písma staví Pavel na pochopení biblického učení o Boží autoritě (1K 11,3), o řádu stvoření (1K 11,7–9), o dějinách spasení (1Tm 2,13–14) nebo na samotném evangeliu (Ef 5,22–33).

Pavel také výslovně povzbuzuje zralé ženy, aby vyučovaly o věcech, které nejsou zaměřeny výhradně na biblické ženství. Mužům i ženám je přikázáno, aby byli „rozvážní“ (1Tm 3,2),  „čistí“ (1Tm 5,22) a „laskaví“ (Ef 4,32). V širším slova smyslu mají zralé ženy „učit, co je dobré“, aby nevěřící netupili „Boží slovo“ obecně.

 

4) Pavel neurčuje konkrétně, jak mají církve tuto službu vykonávat

 

Záleží jen na vašem sboru, jak budete podporovat ženy při vyučování žen. Pavel nám nepřikazuje, abychom zaměstnávali vedoucího služby pro ženy, i když by to mohlo být dobré řešení pro váš sbor. Pavel neříká, že máte ve sboru zavést čtvrtletní setkávání žen, i když by to mohlo být pro vás dobré řešení. Pavel neříká, aby váš sbor uspořádal stáž pro vedoucí ženy, i když by to mohlo být dobré řešení.

Záleží jen na vašem sboru, jak se rozhodnete naplňovat 2. kapitolu Tita. Ženy vyučující ženy jsou „základem“, způsob, jakým tento příkaz naplníte, je „formou“. Použijte jakékoliv mechanismy a metody, které máte k dispozici, abyste podpořili vyučování žen. Učte o tom z kazatelny, podporujte to v osobních učednických vztazích, požádejte zralé ženy ve svém sboru, aby se té služby ujaly. Vytvořte ve svém církevním kalendáři více příležitostí k setkávání a vyučování žen.

Titus 2 požaduje, aby si sbory cenily žen, které vyučují ženy, nediktuje konkrétní program. Vzhledem k tomu, co vidíme na jiných místech Písma, bych si dovolil tvrdit, že vyučovací vztahy mezi ženami pravděpodobně fungují nejlépe, pokud se vyvíjejí přirozeně a jsou prostě součástí každodenního života sboru. Žádný program nemůže nahradit přirozené prostředí, v němž ženy vychovávají ženy. Pastoři by se měli zaměřit nikoli na budování určitých programů, ale na vytváření příležitostí v přirozeném prostředí. Vyzbrojujte ženy – zejména při své týdenní kazatelské službě –, aby ve svém každodenním životě věrně naplňovaly Titovi 2.

Nakonec by měl každý sbor usilovat o naplnění tohoto příkazu podle vlastního vzoru vedení služby. Neexistuje řešení, které by vyhovovalo každému sboru. Pokud ale církev nepodporuje biblické vyučování žen ženami, pak nesplňuje biblická měřítka pro zdravou církev. Jestliže vám záleží na tom, aby byla vaše církev biblická, vyzbrojte zralé ženy, aby mohly vyučovat ostatní ženy, a povzbuzujte ty, které tak už činí.

 

Přeložila Iva Suchá z www.9marks.org