ÚVODNÍ SLOVO

Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: „Opravdu Bůh řekl: ‚Nejezte ze žádného stromu v zahradě?‘“ Žena hadovi odpověděla: „Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Had ženě řekl: „Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé.“ (Genesis 3,1–5 ČSP)

Vstup hříchu do světa způsobil, že se lidé odcizili svému Stvořiteli. Odcizili se i jeden druhému. Dobrá zpráva evangelia nám říká, že záchrana z tohoto odcizení se nabízí každému, kdo učiní pokání z hříchu, přijme Boží nabídku jeho odpuštění a poddá se Ježíši Kristu jako svému Pánu. Abychom činili pokání, musíme cítit hluboký zármutek kvůli svému hříchu a odhodlání se od něj odvrátit.

Ale v dnešní době jsou výzvy k pokání definovány jako urážky a volání k poddání se je považováno za represivní.

Na jedné straně, pokud někdo cítí „hanbu“ ve své identitě, měl by slyšet biblickou a osvobozující pravdu, že (ve skutečnosti) „identita“ není „pocit“ plynoucí z „genderu“. Naše identita coby člověka spočívá v tom, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu – a každý člověk má tedy nekonečnou hodnotu. Avšak pocit viny a „stud“ za hřích nás zrovna tak nutí hledat odpuštění. Usvědčení z hříchu je dílem Ducha svatého. Dnes je dokonce i v evangelikálních kruzích často nepopulární mluvit o usvědčení, hříchu a pokání.

A tak máme na místě biblického evangelia novou spásnou novinu: „Můžete být tím, kým chcete být! Můžete dělat, co se vám zachce! Můžete si sami určit, kým budete! Nemusíte se za nic cítit provinile a nemusíte se bát odsouzení!“

To je falešné evangelium. Je to další opakování Genesis 3. Zpochybňuje to pravdu Božího slova: „Opravdu Bůh řekl…?“ (Gn 3,1 ČSP) A nabízí falešnou odměnu za neposlušnost: „Budete jako Bůh“ (Gn 3,5 ČSP). Je to stará vzpoura v novém hávu. Je to lidská touha být svým pánem, neuznávat žádného Boha kromě sebe. A toto falešné evangelium je dokonce vyhlašováno i v některých částech církve.